Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2019

fantazja
W tym kraju ludzie nie cenią sobie poranka. Budzą się gwałtownie na dzwonek budzika, który druzgoce ich sen jak cios siekiery, i od razu stają się niewolnikami żałosnego pośpiechu. Niech mi pan powie, cóż może być wart dzień, który zaczyna się od takiego aktu przemocy? Co musi dziać się z ludźmi, którzy co dzień za pośrednictwem budzika doznają miniaturowego elektrowstrząsu? Każdego dnia przyzwyczaja się ich do przemocy, każdego dnia oducza się ich od rozkoszy. Proszę mi wierzyć, że o charakterze ludzi decydują ich poranki.
— Milan Kundera
Reposted frommalw malw viapareidolie pareidolie
fantazja
fantazja
4092 20e9
fantazja
fantazja
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
fantazja
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała? Zygmunt Freud przy niej nie wymyśliłby psychoanalizy, tylko odleciałby w opium albo faszyzm, obydwa antydepresanty były chyba ówcześnie legalne.
— Karpowicz, "Ości"
fantazja
6296 0119
Reposted fromaletodelio aletodelio viaNoCinderella NoCinderella
fantazja
3847 9c7d 500
fantazja
Jak kogoś dobrze znasz, możesz się z nim widywać albo codziennie, albo raz na trzy miesiące. Efekt jest ten sam. W przyjaźni ważna jest lojalność i to, by lubić kogoś razem z jego wadami. A najlepiej, żeby one cię śmieszyły.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoCinderella NoCinderella
fantazja
8403 3e78
Reposted fromRowena Rowena viasoundofsilence soundofsilence
fantazja

March 29 2019

fantazja
5730 8a8f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablaugranaaa blaugranaaa
fantazja
5289 fc33
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablaugranaaa blaugranaaa
fantazja
3153 da6e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablaugranaaa blaugranaaa
fantazja
8457 998a 500
Reposted fromsavatage savatage viacarmenluna carmenluna
fantazja
8445 6c7e 500
Reposted fromsavatage savatage viakudlaty kudlaty
fantazja
8438 e36e
fantazja
fantazja
fantazja
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl