Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2019

fantazja
6294 9547
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
fantazja
Spędziłam większa część mojego życia czując, że jeśli nie będę idealna, nie zostanę pokochana. Wtedy zdałam sobie sprawę, że próba zostania ideałem jest toksyczną drogą życiową. Nie jesteśmy ideałami. Musimy pokochać swoje cienie. Musimy zaakceptować i przyswoić swoje cienie. I czasami bycie wystarczająco dobrym musi być wystarczająco dobre.
— Jane Fonda
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
fantazja
fantazja
fantazja
5364 e109
Reposted fromnyaako nyaako viazupson zupson
fantazja
7256 c654 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viazupson zupson
fantazja
8244 30ec
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
fantazja
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl via8agienny 8agienny
fantazja
6787 5bd3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
fantazja
9110 39a5 500
Reposted fromsunlight sunlight viamikrokosmos mikrokosmos
fantazja
7823 dd2b 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaciarka ciarka
fantazja
6926 f9c6 500
Reposted fromsavatage savatage vialaparisienne laparisienne
fantazja
5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka viapodprzykrywka podprzykrywka

March 22 2019

fantazja
2802 3fba 500
Reposted fromsoftboi softboi viaPicki91 Picki91
fantazja
Reposted fromshakeme shakeme viainspirations inspirations
fantazja
fantazja

March 02 2019

fantazja
5241 006b
Reposted fromEtnigos Etnigos viagosialap gosialap
fantazja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl